Politica de Cookie

POLITICĂ DE CONFIDENȚIALITATE

Auto Wash Impex S.R.L. cu sediul in București, str.Rușețu, nr.16, sect.6, proprietar al site-urilor
www.serviceautocrangasi.ro și www.dauneautobucuresti.ro ,în calitate de Operator de date cu caracter
personal se obligă să respecte confidenţialitatea și securitatea datelor personale prelucrate. În acest sens
Operatorul a adoptat măsuri tehnice şi organizatorice de securitate adecvate activității prestate.
Persoanele (vizate) ale căror date pot fi prelucrate de către AUTO WASH IMPEX sunt: clienții persoane
fizice (actuali, foşti sau potenţiali), vizitatori, public larg, reprezentanţii/împuterniciţii ai companiilor
colaboratoare, legali sau convenţionali, vizitatorii site-urilor www.serviceautocrangasi.ro și
www.dauneautobucuresti.ro

Datele cu caracter personal sunt prelucrate conform Art.6(1)lit.a GDPR ,numai cu acordul dumneavoastră, la solicitarea AUTO WASH IMPEX, prin intermediul unui formular on-line (existent pe site-urile mai sus numite), prin abonarea la newsletter sau fizic de către personalul autorizat la recepție service .
În cazul în care NU sunteţi de acord cu oricare dintre mențiunile din acest document vă rugăm nu utilizați website-ul nostru sau NU ne furnizaţi datele dvs. personale.
Este posibil ca anumite servicii solicitate de dumneavoastră să fie condiționate de furnizarea unor date cu caracter personal, într-o astfel de situație refuzul furnizării acestora poate duce la imposibilitatea prestării serviciului respectiv.
Vă rugăm să consultați și Politica Cookies, disponibilă pe site-urilor www.serviceautocrangasi.ro și
www.dauneautobucuresti.ro, pentru o mai bună înțelegere a funcționării diverselor microprograme precum cookie-urile în cadrul site-ului nostru.
Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezintă orice operațiune sau set de operațiuni, care se
efectuează asupra datelor dumneavoastră cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea.
Date cu caracter personal prelucrate de către AUTO WASH IMPEX
– Nume si prenume;
– CI/BI;
– Adresa de domiciliu completa;
– Adresa de corespondenta electronica;
– Numărul de telefon;
– Date necesare unei tranzacții precum ar fi contul bancar sau numele titularului acestui cont, precum
si instituția bancara la care este deschis contul respectiv;
– Semnătura olografa ;
– Înregistrarea de imagini prin intermediul sistemului de supraveghere video (zona de verificare ITP);
gdprservicii.ro
2
– Alte date cu caracter personal (în cazuri excepționale și numai daca este necesar sub aspect legal);
– adresa IP;
– informații colectate pe parcusrul accesării site-ului privind preferințele dumneavoastră, în măsura
în care acestea sunt relevante pentru noi ;
AUTO WASH IMPEX nu va prelucra datele dumneavoastră personale decât în măsura în care este necesar
pentru îndeplinirea scopurilor prevăzute în acest document.
Scopurile colectării datelor cu caracter personal:
– întocmirea comenzilor de service ;
– realizarea formalităților legale pentru derularea inspecției tehnice periodice a autovehiculelor,
conform cerințelor R.A.R.;
– informare privind lansarea de noi servicii ;
– informare privind stadiul lucrărilor contractate;
– soluționarea garanțiilor si sesizărilor;
– consultarea istoricului de service ;
– introducerea vehiculului în baza de date a societății noastre în vederea transmiterii de notificări
legate de scadența intervalului de service sau ITP;
– soluționarea notificărilor de încălcare a drepturilor persoanei vizate;
– realizarea oricăror obligații legale incidente;
– Comunicarea comercială către clienți de oferte personalizate;
– Asigurarea securității sistemelor noastre IT ,sistemelor de comunicații, website-ului, prevenirea și
detectarea amenințărilor de securitate, fraudelor sau a altor activități infracționale sau malițioase;
AUTO WASH IMPEX tratează toate informațiile personale ca fiind confidențiale şi le dezvăluie către terți doar în condițiile special prevăzute de lege. Consimțământul dumneavoastră poate fi necesar în cazul în care solicitați transmiterea informațiilor personale către terțe părți.
Destinatari ai datelor dumneavoastră cu caracter personal.
Destinatari ai datelor cu caracter personal colectate de la persoanele vizate pot fi:
– Împuterniciții selectați de către compania noastră, in scopul executării unor diverse prelucrări de
date în numele Operatorului;
– Registrul Auto Român;
– Administratorii rețelelor de socializare unde compania noastră are conturi deschise;
– Instituții/autorități centrale, la solicitarea legala a acestora, efectuată în mod oficial;
– Organe de cercetare si/sau Instanțe de judecată conform legii;
– Datele cu caracter personal pot fi stocate in servere electronice proprietatea Operatorului sau, după
caz, in proprietatea terților, in ambele cazuri serverele fiind securizate si amplasate pe teritoriul UE;
– In limita necesității, către alți terți doar în mod excepțional și cu acordul Persoanei Vizate;
gdprservicii.ro
3
– Firme din domeniul IT ce administreaza și întrețin site-ul;
– Furnizori de servicii (Împuterniciți) ai AUTO WASH IMPEX în vederea realizării intereselor
legitime;
– Autorităţi publice centrale şi locale, autorităţi judecătoreşti, politie, parchet;
– Societăţi de asigurare şi reasigurare;
Durata prelucrării datelor cu caracter personal .
În vederea realizării scopului menţionat, AUTO WASH IMPEX va prelucra datele cu caracter personal
numai atât timp cât persoana vizată va fi client al AUTO WASH IMPEX, sau în conformitate cu cerințele
legale. Ulterior încheierii operaţiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, aceste date vor fi distruse conform procedurilor interne.
Măsuri de siguranţă utilizate pentru protejarea datelor dumneavoastră.
Pentru a evita utilizarea fără drept a datelor personale, precum şi eventualele abuzuri, AUTO WASH
IMPEX utilizează metode şi tehnologii de securitate combinate cu politici şi proceduri de lucru adecvate,
pentru a proteja datele cu caracter personal colectate.
Notă! Securitatea integrală a datelor transmise prin internet nu poate fi însă niciodată garantată. Orice
transmisie de date se face pe riscul persoanei vizate.
Vă asigurăm că AUTO WASH IMPEX depune toate eforturile în privinţa protejării datelor personale,
prelucrate prin intermediul website-urilor noastre. Avem implementate proceduri şi măsuri stricte de
siguranţă împotriva utilizării neautorizate, nelegale, distrugerii, pierderii accidentale sau divulgării datelor personale.
Drepturile persoanei vizate.
Persoanele vizate (clienții AUTO WASH IMPEX) beneficiază, conform prevederilor legale aplicabile în
legătură cu protecția datelor de:
– dreptul de acces la datele personale;
– dreptul la rectificare asupra datelor personale;
– dreptul la ştergere ( dreptul de a fi uitat) a datelor personale;
– dreptul la restricţionarea prelucrării;
– dreptul la portabilitatea datelor;
– dreptul la opoziţie ;.
Persoanelor vizate le este recunoscut dreptul de a depune o plângere în fata Autorităţi de supraveghere
şi/sau de a introduce o cale de atac judiciara.
gdprservicii.ro
4
În cazul în care, persoanele vizate, direct sau prin reprezentant, îşi exercită drepturile menţionate mai sus, în mod vădit nefondat, nejustificat sau excesiv, în special din cauză caracterului lor repetitiv, AUTO
WASH IMPEX poate:
– fie să perceapă o taxa rezonabilă ţinând cont de costurile administrative pentru furnizarea
informaţiilor sau a comunicării sau pentru luarea masurilor solicitate;
– fie sa refuze să dea curs cererii.
Pentru exercitarea acestor drepturi, dumneavoastră vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, la sediul societatii
sau la adresa de e-mail office@dauneautobucuresti.ro .
Va informam ca Responsabilul cu Protecția Datelor poate fi contactat la adresa de mail :
adrian.magda@gdprservicii.ro
Prin citirea acestui document presupunem că Persoana Vizată a luat la cunoștință şi înțelege faptul că
necesitatea prelucrării de date cu caracter personal constituie elemente determinante pentru accesarea
serviciilor oferite de către clinica medicală AUTO WASH IMPEX CENTER .
Aceste prevederi pot suferi modificări/actualizări ocazionale. Vă recomandăm să verificaţi la fiecare
utilizare, a website-urilor www.serviceautocrangasi.ro și www.dauneautobucuresti.ro, capitolul ”Politică
de Confidențialitate” pentru a fi tot timpul informaţi în legătură modificările ce pot apărea. Prin accesarea
website-ului sau utilizarea serviciilor oferite prin intermediul acestuia, ulterior modificărilor, noile
prevederi se vor considera acceptate.